Detská organizácia YETI je nezávislým, nepolitickým občianskym združením založeným občanmi Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 83 / 1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

Detská organizácia YETI plní tieto základné poslania:

 • podieľa sa na všestrannom rozvoji mimoškolských a rekreačných aktivít pre členov organizácie i pre širokú verejnosť a na vytváraní podmienok pre cieľavedomé využívanie voľného času detí a mládeže,
 • vykonáva protidrogovú osvetovú činnosť medzi členmi organizácie,
 • vykonáva verejno-prospešnú činnosť zameranú na vytváranie podmienok pre aktivity združenia,
 • vytvára pre členov i nečlenov YETI záujmové krúžky a kluby zamerané na rôzne mimoškolské druhy aktivít (športové, spoločenské, vzdelávacie),
 • organizuje pre členov i nečlenov YETI športové, kultúrne a spoločenské podujatia, rekreačné, športové a vzdelávacie pobyty,
 • zabezpečuje členom organizácie informačné materiály, umožňuje prípravu kvalifikovaných vedúcich jednotlivých aktivít, atď.      

Detská organizácia YETI zabezpečuje plnenie svojich základných poslaní:

 • prostredníctvom svojich vlastných aktivít,
 • spoluprácou s ďalšími organizáciami, združeniami, nadáciami a fondami,
 • spoluprácou s orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy,
 • spoluprácou so základnými a strednými školami, centrami voľného času a pod.
 • starostlivosťou o deti a mládež združenú v YETI.

Detská organizácia Yeti sa okrem realizácií vlastných akcií pre deti a mládež zameriava na vzdelávanie a systematickú prípravu mládeže a dospelých pre prácu s deťmi. Témy neformálnych vzdelávacích a rozvojových kurzov určeným vedúcim, inštruktorom a animátorom detských zotavovacích akcií sú najmä pedagogické a psychologické aspekty práce s deťmi, tvorba kurzov a praktická dramaturgia, programové rámce a prostriedky, vedenie tímu, rozvoj kľúčových kompetencií a riadenie rizík pri organizácii aktivít pre deti a mládež.

Detská organizácia Yeti je nositeľom odkazu Jana Šimáně - Galéna na Slovensku, kde podporuje šírenie myšlienky "priateľstvo rozrôznených" a udeľovania Brezových lístkov. V duchu odkazu J.Š. Galéna se organizácia okrem vlastnej činnosti zaujíma aj o činnosť iných organizácií pracujúcích s deťmi a mládežou na Slovensku, a pomáha ich členom vzájomne nadväzovať spoluprácu a rozvíjať sa.